ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
40

• หญิง
21

รวม
65


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
25

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาช่างยนต์
10

• แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
12

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นายสุรพล วรินทร์เวช
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาติชาย หุนตระกูล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายพิเชษฐ์ แดงแสงทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกาญจนา รุ่งเจริญ
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายวิชาการนางสาวพรทิพพา อ่อนคง
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวณีรนุช พุ่มเกตุ
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวพิมพ์ชนก พรหมนิพนธ์
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุรเชษฐ์ รัตนเกศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายวีรยุทธ ภุมรินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายฉลาด ปิ่นสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายฐานันดร กงไกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอชิรญา ป้องสูงเนิน
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายณวภัทร เอี่ยมอาจ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ว่าที่ ร.ต. สุเมธ ชัยรัตนศักดา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวเพียงอัมพร พิช์ญสินี
หัวหน้างาน งานบัญชีนายศิลปชัย ปานสมบูรณ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางเนตรชนก คุ้มผล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายสมัคร ศรีวงษา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณว่าที่ร้อยตรีนิพล พลสอนดา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศว่าที่ ร.ต. รณชัย ลีเลียง
หัวหน้างาน งานปกครองนายนรินทร์ แคนติ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเศรษฐา มีแหยม
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายอนุสรณ์ รวมทรัพย์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวผุสดี วงษ์ธัญญะ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายเอกวุฒิ คำสุวรรณ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายสุชัย พรหมช่วย
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายโสภณ ไทยอู่
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายณัฐวุฒิ หงษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายทินกร ต๊ะแน่ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสราวุธ สายวงค์ตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายชัยณรงค์ เกิดช้ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายปิยเมศร์ เดชบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายธานินทร์ เกิดเนตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวอรุณดาว เพ็ชรน่วม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางทิพาภรณ์ ห่วงวิไล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวพยอม ธิบัวพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายบุญช่วย นุ่มตูม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางหนึ่งฤทัย โชระเวก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายประถม โชระเวก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายบุญฤทธิ์ สมบัติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสมนัย เบิกใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสัมฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นางสาวฉัตรธิดา นาคคงคำ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุดาพร ชัยนฤมิตร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรวรรณิกา เจริญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวสุกัญญา แก้วสระแสน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวลภัสปวีร์ โคตรภู
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณวรารัตน์ เป้รอด
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกัณฐมณีพิชญ์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนกัญญานัฐ ยอดสิน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายสัมพันธ์ เฉยพ่วง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายอนุสรณ์ ม่วงเขาย้อย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นาย นพพร บัวแก้ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายพัฒน์พงศ์ จันทร์เรือง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายชยางกูร จีนทอง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายธนโชติ ทับชาวนา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายศรพิชัย กาศโอสถ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายสุวรรณ ภู่เชย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายธนารักษ์ มิตรชอบ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง