ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
38

• หญิง
20

รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
11

• แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
12

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นายสุรพล วรินทร์เวช
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาติชาย หุนตระกูล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายพิเชษฐ์ แดงแสงทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกาญจนา รุ่งเจริญ
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวพรทิพพา อ่อนคง
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณีรนุช พุ่มเกตุ
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวผุสดี วงษ์ธัญญะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสุรเชษฐ์ รัตนเกศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างาน งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายวีรยุทธ ภุมรินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายฉลาด ปิ่นสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายฐานันดร กงไกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอนุสรณ์ รวมทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ว่าที่ ร.ต. สุเมธ ชัยรัตนศักดา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเพียงอัมพร พิช์ญสินี
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศิลปชัย ปานสมบูรณ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายสมัคร ศรีวงษา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีนิพล พลสอนดา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักว่าที่ ร.ต. รณชัย ลีเลียง
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานพัสดุ(งานพิมพ์)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนรินทร์ แคนติ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายเศรษฐา มีแหยม
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายสุชัย พรหมช่วย
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายโสภณ ไทยอู่
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน

นางสาวพรทิพย์ ไทยตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสโรชา ปลั้นปลือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณัฐวุฒิ หงษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายทินกร ต๊ะแน่ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสราวุธ สายวงค์ตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายชัยณรงค์ เกิดช้ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายปิยเมศร์ เดชบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายธานินทร์ เกิดเนตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวอรุณดาว เพ็ชรน่วม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางทิพาภรณ์ ห่วงวิไล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวพยอม ธิบัวพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายบุญช่วย นุ่มตูม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางหนึ่งฤทัย โชระเวก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายประถม โชระเวก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายบุญฤทธิ์ สมบัติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมนัย เบิกใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสัมฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นางสาวฉัตรธิดา นาคคงคำ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุดาพร ชัยนฤมิตร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรวรรณิกา เจริญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวจิราพรรณ ม่วงตาล
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวนิภาวรรณ พรมแพร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวเพ็ญศรี ศิริวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวกัณฐมณีพิชญ์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจินตนา ไพโรจน์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสัมพันธ์ เฉยพ่วง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายเจษฎา คำเรือง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายอภิวัฒน์ บุญมีจิว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายขจร สายบุญยัง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายศรพิชัย กาศโอสถ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายธนารักษ์ มิตรชอบ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายวิษณุ พันธ์แสง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง